Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

ANUNT: depunere cereri ANL - Locuinte de Serviciu

In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata si actualizata, ale HG nr.962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, ale HG nr.1174/2021 privind modificarea Normelor metodologice si ale HCL nr.65 din 25.05.2022 prin care a fost aprobat Regulamentul privind repartizarea locuintelor de serviciu construite prin Agentia Nationala pentru locuinte si a criteriilor de atribuire a locuintelor de serviciu  in orasul Alesd, se pot depune cereri, respectiv actualiza cererile depuse la Registratura Primariei orasului Alesd in perioada 21 mai – 27 mai 2024.

Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:

 - declaratie autentica pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a instrainat si nu detine o locuinta proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea, cu exceptia cotelor-parti din locuinte dobandite prin mostenire, locuintele instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuintele trecute in proprietatea Statului Roman in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura, in original

 - declaratie autentica pe proprie raspundere a sotului/sotiei ca nu a instrainat si nu detine o locuinta proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea, cu exceptia cotelor-parti din locuinte dobandite prin mostenire, locuintele instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuintele trecute in proprietatea Statului Roman in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura, in original

 - adeverinta eliberata de catre Serviciul/Biroul/Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutiei publice care sa ateste vechimea in munca in institutie, functia detinuta, in original

 - adeverinta de la locul de munca al solicitantului, al sotului/sotiei sau orice acte eliberate de catre autoritatile statului care sa dovedeasca, sediul sau punctul de lucru in orasul Alesd, veniturile nete realizate in ultimele 12 luni, ca urmare a desfasurarii unei activitati generatoare de venituri, in original

 - actul de identitate al solicitantului si,dupa caz, al membrilor de familie, respectiv certificate de nastere pentru copil/copii, in copie

 - certificat de casatorie ( daca e cazul), in copie

 - sentinta de divort ( daca e cazul), in copie

 - acte de studii (ultimul act emis), in copie

 - Certificat medical eliberat de instituţia medicală competentă, semnat de medicul de specialitate şi de conducătorul instituţiei respective şi/sau certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză

 - acte din care sa rezulte situatia locativa – in cazul chiriasilor copie Contract de inchiriere, in cazul celor tolerati in spatiu - declaratie notariala a proprietarului locuintei  referitoare la: suprafaţa locativă totală şi numărul total al persoanelor care locuiesc împreună în această unitate locativă

          Alte documente considerate ca fiind necesare in vederea sustinerii cererii

          Cererile depuse dupa termenul mentionat nu vor fi luate in considerare in vederea stabilirii punctajului.

          Locuintele de serviciu realizate prin programul guvernamental privind constructia de locuinte de serviciu sunt destinate functionarilor publici, precum si angajatilor din administratia publica locala si din institutiile publice aflate pe raza administrativ-teritoriala a orasului Alesd

      Pe site-ul Primariei orasului Alesd se gaseste modelul Cererii tipizate, HCL nr.65 din 25.05.2022 cu Anexe.

                                                      PRIMAR

                                                     TODOCA IOAN

ANUNTUL.pdf

 

| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login