Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Legislatie (organizarea si functionarea institutiei)

Legislație care reglementează organizarea și funcționarea instituției

Constituția României – http://legislație.just.ro- 

OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Codul civil

Codul de procedură civilă

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Legea nr. 21/1991, republicată, privind cetățenia română, modificată și completată

OG nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice

Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, modificată și completată

Legea nr. 1/2000 privind retrocedarea terenului agricol și forestier

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Legea nr. 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a <LLNK 12001   268 10 201   0 18>Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcționarilor publici

Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007   144 11 201   0 18>Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

HG nr. 286/2011 entru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, modificată și completată

HG nr. 264/2003, republicată, privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale

HG nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor

Legea nr. 7/1996, republicat, legea cadastrului și a publicității imobiliare, modificată și completată

OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor

OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

HG nr. 168/2007, pentru aprobarea normelor metodologice – cadru de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Legea nr. 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

HG nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv

Legea nr. 16/1996, republicată, legea Arhivelor Naționale

OG nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată

Legea nr. 50/1991, republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată

Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice

Legea nr. 112/1995, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului

OG nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri completată și modificată

OUG nr. 27/2003, privind procedura aprobării tacite

Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată

OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea ANL

Legea nr. 101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităților

Legea nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

OUG nr. 97/2005, republicată, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

HG nr. 1375/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Legea nr. 119/1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă

HG nr. 64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

OG nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

HG nr. 1723/2004, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 129/2018, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12005   102 12 241   0 18>Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  precum şi pentru abrogarea <LLNK 12001   677 12 221   0 18>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Legea nr. 82/1991, republicată, a contabilității

HG nr. 1031/1999, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

HG nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice

OG nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice

Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Aleșd

Ordinul nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare

Ordinul nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare

Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor serviciului de salubrizare

Ordinul nr. 112/2007 pentru aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare

OG nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

OG nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale

OUG nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Legea nr. 241/2006, republicată, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Ordinul nr. 88/2007, privind aprobarea Regulamentul cadru al serviciului de apă și canalizare

Ordinul nr. 89/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de apă și canalizare

Ordinul nr. 90/2007, privind aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de apă și canalizare

Legea nr. 672/2002, republicată, privind auditul intern

HG nr. 1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern

 

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login