Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Buletin informativ, informatii de interes public

1. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI ORAŞULUI ALEŞD

 

 • Constituţia României

 • Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 • Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 • Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 • HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 • HCL nr. 103/2013, privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd

 • Dispoziţia primarului oraşului Aleşd nr. 557/2011, privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI ALEŞD

  1. Structura organizatorica  - aprobata prin HCL nr. 37/29.03.2018
  2. Atributiile departamentelor - Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Alesd - aprobat prin HCL nr. 37/29.03.2018

  3. Programul de funcţionare

 

      De luni până vineri între orele 7.30 – 15.30

 

  1. Programul de audienţe

      Primar: -zinic între orele 8-9; 14-15

      Viceprimar: - marţi între orele 13-15;

      Secretar: -miercuri între orele 13 -15.

 

3. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMĂRIEI ORAŞULUI ALEŞD ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

 

D-ul TODOCA IOAN COLOMAN -PRIMAR

D-ul KAJANTO PAUL -VICEPRIMAR

D-na LAURAN NICOLETA -SECRETARUL ORAŞULUI ALEŞD

 

Persoană responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:

LAURAN NICOLETA – Secretar UAT Aleşd

 

4. COORDONATELE DE CONTACT ALE PRIMĂRIEI ORAŞULUI ALEŞD

 

 

Denumire: PRIMĂRIA ORAŞULUI ALEŞD

Sediul: Aleşd, str. Bobâlna, nr. 3

Numerele de telefon: 0259342539,

Fax: 0259342589

E-mail primaria.alesd@cjbihor.ro

Pagina Internet www..alesd-bihor.ro

 

5. SURSELE DE FINANŢARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL, se pot consulta la sediul instituţiei

 

6.PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII

 

Strategia de dezvoltare a orasului Alesd a fost aprobata prin HCL nr. 31/2008 si completata prin HCL nr. 26/28.02.2018 si pot fi consultate la sediul institutiei.

 

7. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completăriole ulterioare:

 

-Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Aleşd;

-Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei oraşului Aleşd;

-Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei oraşului Aleşd şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

-Coordonatele cde contact ale Primăriei oraşului Aleşd, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefonh, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;

-Sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul contabil;

-Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei;

-Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

-Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

8. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

 -proiectele de hotărâri

 -dispoziţii ale primarului

 -instrumentele de prezentare a actelor administrative: referate de aprobarea, note de fundamentarea

 -protocoale

 -rapoarte

 -studii

 -analize

 -prognoze

 -proiecte de stategii

 -scrisori sau adrese

 -materiale de specialitate

 -fişe de proiect

 -contracte de achiziţie public

 -procese verbale

 -adrese

 -observaţii şi propuneri

 -avize

 -planuri urbanistice de detaliu sau zonale

 -planul urbanistic general

 -certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare

 -date de cadastru

 -date de stare civilă

 

9. MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE – suntprevăzute în art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes public.

 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, acesta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

 Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

 Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001.